2023 ജനുവരി 15 ന് ആദ്യഫല പെരുന്നാളും, ഭവനങ്ങളുടെ താക്കോല്‍ ദാനം, ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതി ഉത്ഘാടനം,ഇടവകയില്‍ സൗജന്യവിതരണത്തിനുള്ള 2023 ലെ കലണ്ടറിന്റെ പ്രകാശനം എന്നിവ നടത്തപ്പെട്ടു.


Back